Some of the latest photos sent down by the crew!

iss040e091991

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA

ATV-5 ingress. Credit: ESA/NASA